Thông tư 34/2018/TT-BYT của Bộ Y tế, ban hành ngày 16/11/2018

Thứ bảy, Tháng 11 16, 2019

Thông tư 34/2018/TT-BYT của Bộ Y tế, ban hành ngày 16/11/2018 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng, bao gồm các nội dung chính:

-          Quy định về cấp phát, tiếp nhận vắc xin

-          Bảo quản vắc xin và dung môi trong thiết bị dây chuyền lạnh

-          Bảo quản vắc xin trong buổi tiêm chủng

-          Vận chuyển vắc xin

-          Bảo dưỡng thiết bị dây chuyền lạnh, giám sát việc bảo quản vắc xin trong dây chuyền lạnh

-          Quản lý đối tượng

-          Bố trí, sắp xếp tại điểm tiêm chủng cố định và điểm tiêm chủng lưu động

-          Khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm chủng

-          Thực hiện tiêm chủng

-          Theo dõi sau tiêm chủng

-          Tổ chức chiến dịch tiêm chủng và tiêm chủng tại nhà

-          Phát hiện, xử trí và báo cáo tai biến nặng sau tiêm chủng

-          Điều tra tai biến nặng sau tiêm chủng

-          Đánh giá nguyên nhân tai biến nặng sau tiêm chủng

-          Chế độ báo cáo

-          Hình thức, nội dung báo cáo

-          Quy trình và thời gian báo cáo định kỳ

-          Quy trình và thời gian báo cáo đột xuất

-          Quy trình và thời gian báo cáo hàng ngày

-          Quản lý hồ sơ

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019

Thông tư 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Bộ Trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc sử dụng vắc xin trong Tiêm chủng mở rộng hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành

(Thông tư tại file kèm theo)

Tài liệu: